Общи условия

Правила за работа на интернет сайта https://transferbg.eu

  1. Общи положения.

1.1. Този документ се отнася до всяко физическо или юридическо лице (наричани по-нататък „Клиент“) и представлява официална оферта на https://transferbg.eu. Той съдържа всички съществени условия за въвеждане (регистриране) на Заявката на Клиента в интернет сайта: https://transferbg.eu.

1.2. Този документ е публична Оферта. Заявката на превозно средство чрез интернет сайта https://transferbg.eu по всеки от посочените в тази Оферта начини, се смята за приемане, равносилно на сключване на договор при условията и по реда, посочени в нея. Офертата е публикувана на официалния интернет сайт https://transferbg.eu.

1.3. Като приема условията на настоящата публична Оферта, Клиентът изявява и своето съгласие с Политиката на https://transferbg.eu по отношение на обработката на лични данни, публикувана на официалния интернет сайта https://transferbg.eu

 1.4. Клиентът следва внимателно да се запознае с текста на настоящата Оферта и, ако не е съгласен с някое от нейните условия, може да се откаже от заявяването на заявка в интернет сайта https://transferbg.eu.

1.5. Понятия и определения, използвани за целите на изпълнението на условията на тази Оферта:

1.5.1. Възможност за регистриране на Заявка на клиент в интернет сайта https://transferbg.eu означава  приемането на заявката, нейното обработване и предаване на Превозвача, както и предоставяне на информация на Клиента за изпълнението на Заявката чрез интернет сайта https://transferbg.eu.

1.5.2. Заявка означава обработена от интернет сайта https://transferbg.eu поръчка, съдържаща информация за Клиента относно изпълнение на определен вид еднократни услуги за повикване на транспортно средство, превоз на багаж (товари), извършване на товаро-разтоварни дейности, извършвани от Превозвачи.

1.5.3. Превозвач — физическо или юридическо лице, което извършва еднократни услуги и нямащо качеството на субект, професионално осъществяващ стопанска или търговска дейност, или самостоятелен икономически субект, имащ правото да извършва редовна стопанска дейност и право да извършва услуги.

1.5.4. Клиент означава лице, което заявява услуги в интернет сайта https://transferbg.eu.

1.5.5. Маршрут е пътят на движение на превозното средство между началната и крайна точка.

1.5.6. Предварителна заявка представлява заявка на услуги за превоз, регистрирана не по-малко от 24 часа от заявения начален час, което дава възможност за пристигане на превозното средство в точното време, посочено от Клиента.

  1. Предмет на офертата

2.1. Интернет сайтът https://transferbg.eu предоставя безвъзмездно на Клиента възможност за попълване на Заявка в интернет сайта https://transferbg.eu и информиране на Клиента за изпълнението на заявката. Интернет сайтът https://transferbg.eu не е транспортна фирма, самостоятелно не предоставя на Клиента услуги за превоз на пътници и багаж, услуги за превоз на товари, или други транспортни услуги.

2.2. Интернет сайтът https://transferbg.eu има качеството на възложител на еднократни  услуги, а Превозвачът – на изпълнител, предоставящ еднократни услуги.

2.3. Интернет сайтът https://transferbg.eu е доставчик на информационни услуги.

  1. Ред за въвеждане на Заявка

3.1. Приемането от Клиента на условията на тази Оферта се извършва посредством използването на интернет сайта https://transferbg.eu по който и да е от възможните начини с цел заявка на която и да е услуга, предоставяна от интернет сайта https://transferbg.eu.

3.2. Клиентът носи отговорност за съдържанието и достоверността на предоставената информация при заявяване на услугата.

3.3. След подаването на заявката, информацията се регистрира в Базата данни на интернет сайта https://transferbg.eu. Интернет сайтът https://transferbg.eu. не променя и не редактира информацията на Клиента, без неговото съгласие.

3.4. Интернет сайтът https://transferbg.eu безплатно регистрира Заявка в базата данни и предоставя информационен достъп на превозвача, който избира Заявката и уведомява за избора си интернет сайта https://transferbg.eu. Отговорност за изпълнението на превоза носи Превозвачът.

3.5. Интернет сайтът https://transferbg.eu информира Клиента за приемането на заявката от превозвача.

3.6. Интернет сайтът https://transferbg.eu приема предварителни заявки  за предоставяне на превоз. Отговорен за навременното осигуряване на превозното средство е Превозвачът, който е уведомен своевременно от интернет сайта https://transferbg.eu за постъпилата предварителна Заявка.

3.7. Интернет сайтът https://transferbg.eu си запазва правото да откаже възможност за регистриране на заявка на интернет сайта https://transferbg.eu на Клиент, който изразява несъгласие с условията на тази Оферта, без да е задължен да посочва причините за отказа.

3.8. За осъществяването на вътрешния контрол на дейността на интернет сайта https://transferbg.eu, и за контрол на качеството на изпълнение на заявките, комуникационните разговори между Клиента и интернет сайта https://transferbg.eu може да се записват.

3.9. За подобряване качеството на предоставяната възможност за регистрация на заявка  на Клиента в интернет сайта https://transferbg.eu, както и за осигуряване на оперативно взаимодействие между Клиента и Превозвача, Клиентът може да уведоми интернет сайта https://transferbg.eu за извършени нарушения на неговите права от страна на Превозвача, като изпрати жалба чрез електронната услуга за обратна връзка или в писмен вид до адреса на управление на интернет сайта https://transferbg.eu. В този случай, интернет сайтът https://transferbg.eu уведомява Превозвача за постъпилата от Клиента претенция, съобщава на Превозвача телефон за контакт с Клиента, както и съдържанието на претенцията на Клиента. Последващото решаване на конфликта се извършва между Клиента и Превозвача, без участието на интернет сайта https://transferbg.eu. Съдържанието на настоящата разпоредба не е доказателство и не може да се разглежда като приемане от  интернет сайта https://transferbg.eu на каквото и да е задължение за обезщетяване на причинените вреди в натурална или в парична форма, изплащане на компенсации и/или приемане от интернет сайта https://transferbg.eu върху себе си на други задължения, които не са предвидени в тази Оферта.

3.10. При събиране и обработка на лични данни на Клиента, интернет сайтът https://transferbg.eu осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни (ДВ., бр. 1 от 4 януари 2002.).

3.11. При възникване на въпроси от страна на Клиента, свързани с характеристиките на възможностите за регистриране на заявка, Клиентът може да се обърне за консултация към специалист от интернет сайта https://transferbg.eu, преди да направи Заявка.

  1. Задължения на интернет сайта https://transferbg.eu

4.1. Безплатно да регистрира, резервира заявка на Клиента в базата данни на интернет сайта https://transferbg.eu и да информира Клиента за изпълнението на заявката.

4.2. Да уведомява Клиента в случаите на принудително закъснение на превозното средство.

4.3. Да информира Клиента в случаите, когато е невъзможно осигуряване на превозно средство.

4.4. Своевременно да открива и предотвратява опити за неправомерен достъп до информацията, предоставена от Клиента, и/или предоставянето на тази информация на лица, които нямат пряко отношение към изпълнението на заявката.

  1. Задължения на Клиента

5.1. Да регистрира заявка в интернет сайта https://transferbg.eu, като отчита времето, необходимо за пристигане на превозното средство и продължителността на пътуване до крайната дестинация.

5.2. Да се съобразява с броя на седящите места и обема на багажника на превозното средство, да предостави допълнителна информация за общия обем на пренасяния багаж,  а също така и необходимостта от оборудване на превозното средство с обезопасителни средства за деца.

5.3. Да съобщи телефонния номер, часа и адреса, на който трябва да пристигне превозното средство, вида на превозното средство, маршрута на пътуването, изискванията си към условията за превоза.

5.4. Да използва предоставеното превозно средство по предназначение.

5.5. Да опазва чистотата и реда в превозното средство по време на целия маршрут.

5.6. Когато клиентът направи заявка в последния момент (спешна заявка, подлежаща на незабавно изпълнение от превозвача) интернет сайтът https://transferbg.eu може да поиска предварително предплащане, депозит или цялото плащане от клиента. Това плащане не подлежи на връщане при последващ отказ на клиента от предплатената заявка.

5.7. Да не пренася забранени от закона предмети, вещи и др.

  1. Извършване на плащанията между Клиента и Превозвача

6.1. Интернет сайтът https://transferbg.eu предоставя на Клиента възможност за регистриране на Заявка, и информира Клиента за нейното изпълнение.

6.2. Заплащане на оказаните услуги за превоз се извършва директно между Клиента и Превозвача. Интернет сайтът https://transferbg.eu информира Клиента за стойността на предоставяните услуги за превоз. Посочената стойност се изчислява на базата на разчетите, обявени от Превозвача, който е приел Заявката за изпълнение. Информирането на Клиента за крайната стойност на услугата не е доказателство и не може да служи като основание за заключение, че интернет сайтът https://transferbg.eu предоставя услуга за превоз.

6.3. Интернет сайтът https://transferbg.eu може да предоставя техническа възможност за предплащане и заплащане от Клиента на услуги в следните форми:

6.3.1. Авансово плащане в защитена интернет страница, собственост на платежната система; Въвеждането на данните на Банковата карта става на защитена платежна страница на банката – оператор на разплащанията, осигуряваща възможността за безкасови плащания за услугите.

6.3.2 Безкасови плащания с използване на банкова карта (при наличие на техническа възможност).

6.4. Интернет сайтът https://transferbg.eu действа като търговски пълномощник по приемане на паричните средства от Клиентите чрез виртуален ПОС терминал и други начини за електронни разплащания. Интернет сайтът https://transferbg.eu не получава имуществени облаги и не генерира печалба от плащанията на Клиентите в полза на Превозвача. Сумата на стойността на заявката за осъществените услуги се взема от банковата карта на Клиента и след удържане на дължимото комисионно възнаграждение, се превежда на личната сметка на Превозвача. Сумата на дължимото комисионно възнаграждение за превода по личната сметка на Превозвача се съобщава в момента на извършване на плащането и зависи от таксите на използваните от Клиента платежен оператор или обслужваща банка.

6.5. Безкасовото плащане с използване на банкови карти се извършва чрез кредитни или дебитни карти на платежните системи  (наричани по-нататък в текста Банкова карта).

6.6. Безкасовото разплащане с Банкови карти се извършва в съответствие с Правилата на международните платежни системи при спазване на принципите за конфиденциалност и сигурност на извършваното плащане. Безопасността на предоставяните от Клиента картови данни се осигурява чрез съответствие на процедурите с изискванията на Стандарта за сигурност на данните при картови разплащания, и никой, включително и интернет сайта https://transferbg.eu, не може да ги получи. Въвеждането на данните на Банковата карта става на защитена платежна страница на банката – оператор на разплащанията, осигуряваща възможността за безкасови плащания за услугите.

6.7. За да се потвърди възможността за плащане чрез банков превод с Банкови карти, в момента на заявяване на услугата, по сметката на картата може да се резервира (блокира) парична сума в размер на стойността на съответните услуги. В случай на анулиране от страна на Клиента на заявената заявка, както и в други случаи, когато  услуги не са били предоставени на Клиента, резервираните средства по сметката на картата на Клиента, се връщат на Клиента.

6.8. Ако Клиентът промени обема на заявените услуги (предоставяне на допълнителни платени услуги от Превозвача на Клиента и т.н.), цената се преизчислява. Заявката се заплаща от Клиента в съответствие с обема на действително извършените услуги.

6.9. Клиентът и Превозвачът имат право да се споразумеят за други форми на заплащане за предоставените допълнителни услуги от превозвача, услуги, които не са предвидени в настоящата Оферта, включително заплащане на услугите с пари в брой и по други начини, които не нарушават действащото законодателство на Република България.

6.10. Превозвачът има право да определи допълнителни плащания за предоставяне на допълнителни услуги:

6.11. Допълнителното заплащане за каквито и да е допълнителни услуги, които не са упоменати при извършване на заявката, може да се договаря между Превозвача и Клиента и е предмет на допълнително лично споразумение.

6.12. Интернет сайтът https://transferbg.eu информира Клиента за определените от Превозвача разчети за предоставяне на допълнителни услуги и неустойки. Заплащането на предоставените допълнителни услуги, както и плащането на неустойки се извършва директно на Превозвача във форма, съгласувана между Клиента и Превозвача.

  1. Отговорност на Страните

7.1. Страните носят отговорност за неизпълнение на своите задължения в съответствие с разпоредбите на Българското законодателство.

7.2. Интернет сайтът https://transferbg.eu не носи отговорност за прекъсвания на приемането, обработката и предаването на заявката от Клиента на Превозвача, и уведомяване на Клиента за изпълнението на заявката, когато те се дължат на неизправна работа на интернет сайта https://transferbg.eu.

7.3. Интернет сайтът https://transferbg.eu не носи отговорност за пълно или частично прекъсване на приемането, обработката и предаването на заявката от Клиента на Превозвача и уведомяване на Клиента за изпълнението на заявката, когато те се дължат на подмяна на оборудване, актуализация на софтуера или извършване на други дейности, свързани с необходимостта от поддържане на функционалността и развитието на техническите средства.

7.4. Интернет сайтът https://transferbg.eu не носи отговорност за евентуални претърпени от Клиента вреди и/или пропуснати ползи, настъпили в резултат на регистриране на заявката на Клиента в интернет сайта https://transferbg.eu.

7.5. Интернет сайтът https://transferbg.eu не носи отговорност за неизпълнение от страна на Превозвача на неговите задълженията.

  1. Ред за разрешаване на спорове

8.1. Възникнали спорове, свързани с изпълнението на настоящата Оферта, ще се разрешават от Страните посредством добронамерени преговори.

8.2. В случай на невъзможност да се разрешат възникналите спорове по реда на предходната точка, те подлежат на разрешаване от компетентните органи в съответствие с действащото законодателство на Република България.

  1. Специални условия

9.1. Като се съгласява с условията на Офертата в настоящата й редакция, Клиентът изразява и своето съгласие да получава информационни съобщения, както и рекламна информация, (включително и съобщения чрез интернет месинджъри като "Viber", "WhatsApp", "Telegram" и други подобни), която се разпространявани чрез съобщителните мрежи за целите и в случаите, когато е необходимо такова съгласие според законодателството на Република България за рекламата.

9.2. При евентуални спорове се прилага Българският текст на общите условия, публикуван на интернет сайта  https://transferbg.eu.